تضمین کیفیت 
 •  اساس کار بخش تضمین کیفیت بر چند اصل بنا شده است:

  • برآوردن خواسته های مراجعه کنندگان و کسب رضايت آنان
  • انجام مميزي هاي داخلي، جمع بندی نتایج ممیزی ها و داده های مربوطه و مستند سازی آنها
  • تدوين کليه مستندات جاري در آزمايشگاه و نظارت بر کنترل مستندات و سوابق درون و برون سازماني
  • تهیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات كیفی برای كلیه مشخصات فنی
  • نظارت بر کاليبراسيون، نگهداري و کنترل کیفی تجهيزات
  • انجام اقدامات اصلاحی و پیشگيرانه در مورد وجود عدم انطباق ها، پیگیری آنها تا رفع مغایرت ها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرت های احتمالی مشابه در آینده
  • مشاوره به مسئولین آزمایشگاه،با ارائه طرح های نوین و همکاری در اجرای آنها      

  تضمین کيفيت به انجام عموم فعاليت هائی اطلاق مي شود که بصورت فرآيندهای پيش گيری کننده ، کنترل کننده و نهايتا اصلاح کننده تعريف شده اند که از طريق پايش و اندازه گيری کليه فرآيندها در مسير ارائه خدمات ، کشف حوزه های نيازمند به بهبود و انجام فعاليتهای اصلاحی در جهت بهبود مستمر صورت ميگيرند .

  مديريت کيفيت آزمايشگاه پاتوبيولوژی دانش بهبود مستمر را از طرق زير تضمين ميکند :

  1. اجرای قوانين کشوری (آئين نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرجع سلامت ونظام پزشکی)
  2. اجرای مفاد ISO 9001 : 2008 ، اجرای منظم مميزی ساليانه مربوطه و به روز نگهداشتن Certificate
  3. فراهم سازی زمینه های لازم جهت گرفتن لوح کیفیت و ISO 15189
  4. آموزش کارکنان وتشريح اهميت انجام کامل درخواست ومطالبات مراجعه کنندگان وتوجه به قوانين کشوری.
  5. تعيين سياست کيفی واهداف کيفيت ، تشريح و آموزش آن برای عموم کارکنان
  6. ممیزی های مستمر در راستای سياست کيفی ، در فواصل زمانی تعيين شده
  7. در صورت لزوم تغيير مستندات آزمایشگاه و یا بازبينی ساليانه آنها
  8. پایش اثر بخشی اقدامات انجام شده مربوط به سيستم مديريت کيفيت در فواصل زمانی تعيين شده

  بطور کلی ميتوان گفت که تضمين کيفيت مجموعه ای از فعاليت های سيستماتيک و برنامه ريزی شده است که کيفيت و مطابقت نتایج آزمایشات را با استاندارد های از پيش تعيين شده تضمين مي کند.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد