جستجوی آزمایش
 • نام آزمایش

 • کد بین المللی

ACE
 • کد بین المللی : 801525
 • بخش : بیوشیمی
 • نوع نمونه : خون لخته ، مایعات بدن
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :پرهیز دارویی مانند کاپتو پریل و انالاپریل
 • تاریخ جوابدهی :یک شنبه و چهارشنبه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : فورا سرم جدا و در 20-
Acetaminophen
 • کد بین المللی : 800850
 • بخش : HPLC
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :باید 4 ساعت بعد از خوردن دارو نمونه گرفته شود
 • تاریخ جوابدهی :10روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : تا 2 ساعت دمای اتاق ، مدت طولانی تر 20-
ACTH
 • کد بین المللی : 801545
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون EDTA دار
 • حجم نمونه : 2 ml در لوله ای که قبل سرد شده
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :یک هفته در -20 درجه
 • انتقال :همولیز
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :ناشتا بودن ، پرهیز از استرس
 • تاریخ جوابدهی :یکشنبه و چهارشنبه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : پلاسما فورا در سانتریفوژ یخچالدار جدا و 6 ساعت در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20- درجه
Activated Protein Resistance ( APCR )
 • کد بین المللی : 802350
 • بخش : هماتولوژی
 • نوع نمونه : خون سیتراته
 • حجم نمونه : در لوله سیتراته
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :5روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : پلاسما بعد از 2 بار سانتریفوژ ساعت سریع جدا و4 ساعت در صفر درجه ، مدت طولانی تر 20- درجه
Adalate
 • کد بین المللی :
 • بخش : TLC
 • نوع نمونه : خون EDTA دار ، مایعات بدن
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :-
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 4 روز در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20-
Adriamycin
 • کد بین المللی :
 • بخش : TLC
 • نوع نمونه : خون لخته ، مایعات بدن
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :10روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 4 روز در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20-
AFP
 • کد بین المللی : 801810
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته ، خون هپارینه ، خون EDTA دار ، مایع آمنیوتیک
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :یک هفته در -20 درجه
 • انتقال :همولیز
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :یک روز در میان
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 5 روز در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20- درجه
Aldolase
 • کد بین المللی : 800575
 • بخش : بیوشیمی
 • نوع نمونه : خون لخته ، خون هپارینه
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :یک هفته در -20 درجه
 • انتقال :همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی : شنبه و چهارشنبه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : فورا سرم جدا و در 20-
Aldosteron
 • کد بین المللی : 801535
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته ، خون هپارینه ، ادرار 24 ساعته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک ، تکرار نمونه فریز شده
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :پرهیز از مصرف داروهای ضد فشار خون ، دیورتیک به مدت 2 هفته قبل از آزمایش
 • تاریخ جوابدهی :7روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : فورا سرم جدا شده و در 20- درجه
Alph1 Anti Trypsin
 • کد بین المللی : 803295
 • بخش : بیوشیمی
 • نوع نمونه : خون لخته ، خون هپارینه
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :ناشتا بودن
 • تاریخ جوابدهی :5روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 5 روز 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20- درجه
Alprazolam
 • کد بین المللی : -
 • بخش : HPLC
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :10روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 2 روز در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20-
Amino acid chromatography
 • کد بین المللی : 800795 & 800780
 • بخش : HPLC
 • نوع نمونه : خون EDTA دار ، ادرار ، CSF
 • حجم نمونه : 4 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :همولیز
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :ناشتا بودن ، ادرار تازه باشد
 • تاریخ جوابدهی :12روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : فورا پلاسما جدا شود و تا 2 روز در 8-2 درجه ، 1 ماه در 20-
Amitriptyline
 • کد بین المللی : -
 • بخش : TLC
 • نوع نمونه : خون لخته ، مایعات بدن
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :*
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :-
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 4 روز در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20-
Amphetamines
 • کد بین المللی : --
 • بخش : متفرقه
 • نوع نمونه : ادرار
 • حجم نمونه : 5 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :بایگانی ندارد
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :15روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 4 روز در 8-2 درجه ، 1 ماه در 20-
ANA
 • کد بین المللی : 802880
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :در صورت منفی بودن یک هفته در -20 درجه و در صورتیکه مثبت شود تا شش ماه
 • انتقال :همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :روزانه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 3 روز در 8-2 درجه ، 3 روز در 20- درجه
Androstanediol Glucoronide
 • کد بین المللی :
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :ناشتا بودن
 • تاریخ جوابدهی :7روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : فورا سرم جدا و در 20- درجه
Androstanedione
 • کد بین المللی : 801495
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :ناشتا بودن
 • تاریخ جوابدهی :7روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : فورا سرم جدا و در 20- درجه
Anti Diphtheria Ab ( Ig G )
 • کد بین المللی : 803520
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک ، تکرار نمونه فریز شده
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :یکماهه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 1 هفته در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20-
Anti Entamoeba Histolytica ( Ig G , M )
 • کد بین المللی : 803165
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :7روزه
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 1 هفته در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20-
Anti GM1 Ab ( Ig G , M )
 • کد بین المللی :
 • بخش : هورمون
 • نوع نمونه : خون لخته
 • حجم نمونه : 2 ml
 • نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش :ارسالی
 • انتقال :
 • شرایط بیمار جهت نمونه گیری :شرایط خاصی ندارد
 • تاریخ جوابدهی :-
نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش : 5 روز در 8-2 درجه ، مدت طولانی تر 20-
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد